1. כללי

א. בודי שופ (להלן: “החברה”) מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה, שכתובתוwww.bodyshop.co.il (להלן: “האתר”). בהתאם לכך, מטרתו של מסמך זה לחשוף וליידע את ציבור המשתמשים באתר בדבר מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. כאמור בתנאי השירות באתר, השימוש באתר או בשירותים המוצעים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולפיכך הנך מתבקש לקרוא בקפידה מסמך זה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הכלליים באתר.

 ב. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל כן אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות זו מעת לעת

ג. האתר נמצא בניהולה ובהפעלתה של החברה. ככל שיש לך שאלה כלשהי בנוגע לאתר או למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה, בטלפון שמספרו: 03-6762313   בכתובת: ישמעל 5 בני ברק או בכתובת מייל:

2. רישום באתר

א. חלק מהשירותים הניתנים באתר ו/או בפרסומי החברה עשויים להיות טעונים רישום ו/או מסירת פרטים. במסגרת הרישום החברה עשויה לבקש פרטים ובהם, בין השאר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים ודרכי התקשרות, וכיוצא באלה, ולבחור שם משתמש וסיסמה לשימוש בשירותים השונים

ב. לחברה מאגר מידע רשום בו נשמרים פרטי הנרשמים באתר, אשר בין מטרותיו: אספקת שירותים פיננסיים, דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר, מחקר, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

ג. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו, ישמרו במאגר המידע של החברה, וייעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר ובהתאם למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. 3

3. מידע שנאסף בעת השימוש באתר והשימוש בו

א. מידע שימסור המשתמש ושיש בו כדאי לזהות אותו אישית יישמר במאגר המידע של החברה. החברה עשויה לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש או במידע שהצטבר על המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש, לשפר או לשנות את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים. מידע זה עשוי לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו גולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכן הלאה

ב. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות ולצרכי ניתוח ועיבוד סטטיסטי, ולמסור מידע סטטיסטי או גולמי (ללא פרטים מזהים) לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים גם במקרים המפורטים להלן: לשם יצירת קשר עם המשתמש, לצורך תחזוקת האתר, לצורך שיפור התכנים שיוצעו למשתמשים ועל מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות על-ידי המשתמש, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, בדואר אלקטרוני ו/או מסרון ו/או כל אמצעי תקשורת אחר שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה ו/או המוצרים הנמכרים על ידיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו לכך בכל עת והחברה תחדל מלשלוח למשתמש מידע כאמור באמצעות לחצן “הסרה” שיופיע בתחתית המודעה

ג. האתר עשוי להשתמש בעוגיות  (Cookies)לצורך תפעולו של האתר ושיפור חוויית הגלישה באתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, וכן לצורך התאמת האתר להעדפות המשתמש, לאימות פרטים, לאפיון המוצרים המתאימים למשתמש ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון, כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שביקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. דפדפני אינטרנט כוללים על-פי רוב אפשרות להימנע מקבלת עוגיות ואפשרות למחיקת קבצי עוגיות קיימים. 4

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

א. החברה תנקוט אמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או פרטי זהות אחרים, כגון כתובת המשתמש, לצדדים שלישיים וזאת למעט במקרים המפורטים להלן: (א) על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; (ב) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה; (ג) בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע ו/או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו או ניסה לבצע, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין; (ד) בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים; (ה) בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה; (ו) בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי; (ז)  במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

ב. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר

5. אבטחת מידע

א. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה. עם זאת, מערכות ונהלים אלה אינם יכולים להקנות ביטחון מלא מפני חדירות. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין לחלוטין מגישה בלתי מורשית ומשימוש לרעה במידע המאוחסן בו

ב. בשימוש באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענות ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות או שיבושים באתר או עקב שימוש לרעה וללא הרשאה במידע הנשמר על-ידי החברה, ובלבד שהאמור לא היה בהרשאת החברה והיא נקטה באמצעים סבירים למנוע את האירועים. 6

6. יצירת קשר בנושא פרטיות

א. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ,כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה, לכתובת ישמעל 5 בני ברק.  אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות ) תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון(, התשמ”א-1981

ב. אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: “פנייה להצעה מסחרית”), המשתמש זכאי על פי חוק הגנת פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בפנייה להצעה מסחרית. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר, יוסיף להישמר במאגרי החברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות להצעות מסחריות. 7

7. שינויים

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.